استراتژی:
واحد حمله دفاع آمار حیاتی استقامت دامنه چشم انداز ظرفیت هزینه Defence bonus

جنرال (اشتراک ویژه) 1 1 0 1 6 16 0  

شبه نظامی 3 4 0 7 2 16 30 -1  

پیاده نظام 4 6 5 7 6 16 70 -2  

تانک ها 8 4 5 7 7 16 120  

تفنگداران دریایی 7 3 5 7 6 20 160 +1  

ضد هوایی 1 3 5 7 4 16 180 +8   +8   +8   +8   +8  

زیردریایی 7 5 5 7 10 16 2 200 +2   +1   +1  

حمل و نقل 1 2 5 7 10 16 10 250  

ویرانگر 9 7 5 7 10 16 250 +1   -1  

بمب افکن 6 6 5 7 15 24 160  

هلیکوپتر 6 4 5 7 8 20 170 -2  

نهان 7 4 5 7 15 24 300  

نگهبانی هواپیما 1 4 0 7 20 60 400  

ترابری هوایی 1 2 5 7 13 24 3 600  
  Scorcher Missile 20 1 10 1 15 20 700  

Fortifications 0 6 0 20 0 0 700  

Recruitment Center 0 1 0 20 0 0 700  

ساحلی باتری 0 1 5 20 0 16 700 +20   +20  

Radar Array 0 1 0 20 0 150 700  

Bank 0 1 0 20 0 0 700  

Anti-Aircraft Defences 0 1 5 20 0 16 700 +20   +20   +20   +20   +20  
تیم مدیریتی بازی Atwar

About Us

چیری برای ما بنویسید ››
به ما بپیوندید در