استراتژی:
واحد حمله دفاع آمار حیاتی استقامت دامنه چشم انداز ظرفیت هزینه Collateral Defence bonus

جنرال (اشتراک ویژه) 1 1 0 1 6 16 0 0  

شبه نظامی 3 4 0 7 2 16 30 0 -1  

پیاده نظام 4 6 5 7 6 16 70 0 -2  

تانک ها 8 4 5 7 7 16 120 2  

تفنگداران دریایی 7 3 5 7 6 20 160 0 +1  

ضد هوایی 1 3 5 7 4 16 180 0 +8   +8   +8   +8   +8  

زیردریایی 7 5 5 7 10 16 2 200 0  

حمل و نقل 1 2 5 7 10 16 10 250 0  

ویرانگر 9 7 5 7 10 16 250 2 +1  

Air Mech 5 7 5 7 9 16 50 0  

بمب افکن 6 6 5 7 15 24 160 4  

هلیکوپتر 6 4 5 7 8 20 170 1  

نهان 7 4 5 7 15 24 300 3  

نگهبانی هواپیما 1 4 0 7 20 60 400 0  

ترابری هوایی 1 2 5 7 13 24 3 600 0  
  Scorcher Missile 20 1 10 1 15 20 700 350  

Radar Array 0 1 0 20 0 150 300 0  

ساحلی باتری 0 1 5 20 0 16 380 0 +20  

Bank 0 1 0 20 0 0 700 0  

Recruitment Center 0 1 0 20 0 0 1000 0  

Anti-Aircraft Defences 0 1 5 20 0 16 1000 0 +20   +20   +20   +20  

Fortifications 0 2 0 20 0 0 1400 0  
atWar

About Us
Contact

حریم خصوصی | شرایط و قوانین | بنرها | Partners

Copyright © 2024 atWar. All rights reserved.

به ما بپیوندید در

گسترش این کلمه